مالیات

صدور فاکتور رسمی قانونی

صدور فاکتور رسمی قانونیکلیه واحدهای تجاری مشمول نظام مالیات بر ارزش افزوده ملزم به صدور فاکتور رسمی قانونی به خریداران خود می‌باشند

هر­آنچه باید درباره‌­ی فاکتور رسمی بدانیم


 هر­آنچه باید درباره‌­ی فاکتور رسمی بدانیم, فروش فاکتور رسمی معتبر با کداقتصادی وارزش افزوده