فاکتور رسمی - ارسال پیامک مالیاتی با مضمون ذیل برای برخی مودیان از ناحیه سازمان امور مالیاتی کشور .

ارسال پیامک مالیاتی با مضمون ذیل برای برخی مودیان از ناحیه سازمان امور مالیاتی کشور .

ارسال پیامک مالیاتی با مضمون ذیل برای برخی مودیان از ناحیه سازمان امور مالیاتی کشور .

 

09902127298
🔘 مودی گرامی  ...

🔘 در اجرای تبصره ۱۰۰ ق.م.م. ، میزان مالیات مقطوع عملکرد سال ۱۳۹۶ شما مبلغ ........... ریال می باشد . چنانچه مبلغ مذکور مورد پذیرش است عدد 201399 و در غیر این صورت عدد 35 را به همین شماره ارسال نمایید.


⭕ تازه های مالیاتی : به آگاهی می رساند سازمان مالیاتی کشور در راستای ضوابط و مقررات قانونی از جمله حکم تبصره ماده ۱۰۰ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم تصمیم گرفته مبادرت به تعیین مالیات مقطوع عملکرد سال ۱۳۹۶ گروه قابل توجه ای از صاحبان مشاغل و کسب وکارهای کوچک را با استناد به اظهارنامه مالياتی آنها و سوابق مالیاتی مودی و مطابقت ان با اطلاعات موجود در پایگاه اطلاعات خود ، نماید . پیامک مورد اشاره در این راستا صادر شده است. 

🌀 چنانچه مودی با مالیات پیشنهادی موافق باشد، مالیات مقطوع پیشنهادی قطعی شده و مودی برای پرداخت یا ترتیب پرداخت آن بایستی به اداره امور مالیاتی خود، مراجعه نماید. 

🌀 در صورت عدم پذیریش مالیات پیشنهادی و ارسال کد اعلام شده، بایستی منتظر مراجعه ماموران مالیاتی و اجرای فرآیند حسابرسی به منظور تعیین مالیات و ابلاغ برگ تشخیص مالیات باشد.                                                                                                                      
: ✅ رأی هيأت عمومی دیوان عدالت اداری

● شماره ۱۳۷ تاریخ ۲۶/ ۲/ ۱۳۹۶ 

💠 ابطال بخشنامه مالیاتی ۶۶/ ۹۳/ ۲۰۰ - ۲۴/ ۶/ ۱۳۹۳ با موضوع اینکه تقسیط و بخشودگی جرایم مالیاتهای مستقیم مودیان مالیات بر ارزش افزوده ... منوط به ثبت نام و تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده می باشد .

🔘 متن رای : نظربه اینکه در مواد ۱۶۷ و ۱۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی ، اعمال تقسیط بدهی قطعی و بخشودگی جرایم مالیاتی به ثبت نام و تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده موکول نشده است و در بندهای ۵ و ۱ ماده ۲۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده ، عدم ثبت نام مؤدیان و عدم تسلیم اظهارنامه مشمول جریمه می باشد ، بنابراین حکم مقرر در بخشنامه شماره ۶۶/ ۹۳/ ۲۰۰ مورخ ۲۴/ ۶/ ۱۳۹۳ سازمان امور مالیاتی کشور که برخورداری از احکام مواد ۱۶۷ و ۱۹۱ قانون یاد شده را به ثبت نام و تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده موکول کرده است، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب می باشد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود . 

 

فروش فاکتور رسمی معتبر با کداقتصادی وارزش افزوده

09902127298

 


مقالات مرتبط:
 
 

کلمات کليدي : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

نام :*
رايانامه:
متن نظر:*
تصوير امنيتي:*